ผู้เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมสรรพากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2408200701
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
37 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมสรรพากร ศึกษาดูงาน e-Learning สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานฝ่ายดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต และอาจารย์ธนพัฒน์ หาพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources