ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2205200912
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยมี Dr. Ismail Ali Siad ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดร.ทองดี กิจบุญชู อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources