พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2805201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธัรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง A62 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources