Now showing items 146-165 of 172

  Subject
  ยุพาวดี เหล่าเลิศชัย -- กิจกรรม [1]
  รัตนาภรณ์ นกอยู่ -- รางวัล [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2557 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2559 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ -- กิจกรรม [1]
  วรยุทธ ศรีวรกุล -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [2]
  สมรศรี ตระกูลหวังวีระ -- รางวัล [1]
  สวรรยา โมระกรานต์ -- รางวัล [1]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [10]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]