Now showing items 163-172 of 172

  Subject
  เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เจ้าหน้าที่สถาบันราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  เตย์ โซหยุ่น -- กิจกรรม [1]
  แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]