แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1108201012
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
60 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันท่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนาม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources