ปฐมนิเทศนักศึกษาและสัมมนานักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 32006

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1703200712
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
46 ภาพ
Other title(s)
Freshmen Seminar 3/2006, MBA (DAY-EVE) MBA(TRM) OD7M, MA(TCFL) MS(CIS-CEM-IEC) MScICT, MScMGT, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและสัมมนานักศึกษาใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources