Collections in this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  คุณวนิดา พันธุมกุล 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2003)
 • Thumbnail

  ธารินี เธียรลิขิต 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2002)
 • Thumbnail

  ณณิณ อินทร์พยุง 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2013)
 • Thumbnail

  ณัฏฐา โกมลวาทิน 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2013)
 • Thumbnail

  สุหฤท สยามวาลา 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2013)
 • Thumbnail

  สุนีย์ รุ่งเรืองไพฑูรย์ 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2018)
 • Thumbnail

  เอมม่า มาสเตอร์สัน 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2005)
 • Thumbnail

  คุณสุเนตร คุณานันทกุล บัณฑิตคณะภาษาอังกฤษธุรกิจ เจ้าของร้าน Opera Gems 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2011)
 • Thumbnail

  AU Annual Faculty Seminar 2017 

  Assumption University. Theodore Maria School of Arts (2017-08-03)
 • Thumbnail

  ผมประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนที่นี่ เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2012)
 • Thumbnail

  สุหฤท สยามวาลา LIFE AT AU IS MY MOST PRECIOUS MOMENT 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2013)
 • Thumbnail

  เปิดมุมความคิดของผู้หญิงเก่ง ณัฏฐา โกมลวาทิน 

  Unknown author (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2014-2015)
 • Thumbnail

  พลิกโฉมสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์กับกระบวนการพัฒนาปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 

  ปิยะนันท์ สโรบล (2561)

  โลกในยุคการสื่อสารเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ กระบวนการศึกษาพัฒนาปัญญาตามหลักอริยมรรคจึงมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลให้สังคมไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากการพัฒนาปัญญานี้ ส่งเสริมให้บุคคล รู้หลักในการคิด เข้าใจปัญหาแท้จริง มองปัญหาเป็น คิดเป็น และวางท่าทีได้ เหมาะสม ต่อบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จุดเริ่มต้น ของกระบวนการศึกษาทางปัญญาตามหลักอริยมรรคนี้ คือ การมีสัมมาทิฏฐิ การมีความคิดเห็น ความเชื่อที่ถูกต้อง และมองเห็นความเป็นไปของสิ่งหลายตา...
 • Thumbnail

  Teaching Business Chinese Translation to Thai Undergraduates: Problems, Difficulties and Implications 

  Ping, Xu (2015)

  This research aims to (1) identify common problems and potential difficulties Thai undergraduates faced when they practicing their translation skills from Thai to Chinese, (2) examine Thai students’ perceptions on their knowledge and skill; and (3) investigate Thai students’ feedback on Thai-Chinese translation teaching materials and teaching methods. Based on the literature review, a 20-item survey was designed. The questionnaire’s Cronbach’s Alpha reliability is .868 (>.70). At the first semester of academic year 2014, the survey was...
 • Thumbnail

  ‘River’ or ‘Liver’? Exploring the Intelligibility of Thai’s (Mis)pronunciation of English ‘r’ and ‘l’ 

  Nussara Wadsorn; Supakorn Panichkul (2014)

  The establishment of ASEAN Community has in recent years brought about a number of studies related to English as a Lingua Franca (ELF). Most studies address the issues of mutual intelligibility of English used among the speakers in the Region, and those who will need to communicate with them. Jenkins, in 2000, proposed the Lingua Franca Core (LFC), i.e., the pronunciation features that are crucial for intelligibility required for effective communication. Included among those features are the correct pronunciation of all consonants except /θ/ an...
 • Thumbnail

  Teachers' Attitudes towards Asian Students' English Accented Speech 

  Chayada Thanavisuth; Korakote Natiladdanon (2016-06)

  While previous research studies examining the students’ attitudes towards certain English varieties/accents are great in number, none of these studies was focused on how teachers perceived students’ foreign accented speech. Thus, the present study aimed to investigate how native and non-native English speaking teachers comprehended students’ accented speeches. Twelve teacher participants and three Asian students at an international university in Thailand participated in the study. The recorded speeches of three Asian students whose first langua...
 • Thumbnail

  An Atlas of the Interior 

  Streeby, Jeff (Unsolicited Press, 2017)
 • Thumbnail

  Photojournalism: Journalistic Reality and Necessity 

  Kasbekar, Sushama (2016)

  Aylan Kurdi, a three year old Syrian boy’s image carried on the front pages of newspapers and magazines in September 2015 was enough to stop the world in its tracks. It embodied the ravages of the Syrian war which has made headlines in newspapers and in the mass media in the past few years. Photo journalism is “Journalism in which written copy is subordinate to pictorial presentation of news stories or in which a high proportion of pictorial presentation is used, is broadly news photography” according to Miriam Webster’s dictionary. News photog...
 • Thumbnail

  Examining Factors which Influence Repurchase Intention for Walk-in Customers at IKEA, Bangkok 

  Ramnath Srinath (2015)

  As customers come from different organizations, the behavior of customers to spend money and buy more is different so, their satisfaction and intention to purchase will be naturally different. This research has the objective to study and examine the variables that influence customer satisfaction towards repurchase intention of walk-in customers at IKEA, Bangkok in order to enhance customer satisfaction towards repurchase intentions in the store The sample of this research consisted of 395 respondents, who participated in the survey; data w...
 • Thumbnail

  Cultural Isolation as Depicted in Anita Desai's Bye-Bye Blackbird 

  Ramnath Srinath (2015)

  Anita Desai’s Bye-Bye Blackbird,published in 1971, is a story mainly concerned with cross cultural human relationships. Dev and Aditand Sarah the British wife of Aditare the three major characters representing two sections of life. Adit, has ankinship to the western ways of life, especially, England, while Dev living in England, shows his revulsion towards the ways of European life and particularly of England. Sarah, Adit’sEnglish wife, even though Western and first world by birth, is portrayed by Desai as being weak, meek and docile.Adit,...
 • View more