การแสดงดนตรีของนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1112201210
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
42 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงดนตรีเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกทางการดนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources