พิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1008200709
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
172 ภาพ
Other title(s)
Capping Ceremony Class of 2009, Faculty of Nursing Science, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของหมวกพยาบาล อันเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สมควรยกย่องเทิดทูนไว้เหนือศีรษะ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources