ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Strategic Management for Competitive Approach

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0503200409
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Strategic Management for Competitive Approach โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2547 ณ ห้อง Common Room อาคาร King David Resident Hall วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources