อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทึ่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1st Paper จากการแข่งขัน The 12th National Student Confernce : The Power of Local Knowledge in Increasing Food Business Competitiveness

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1302201305
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย นายธิพงศ์ นาคมิตร นางสาวสุขฤทัย นิลเนตร นายสุทรรศ บำรุงศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1st Paper จากการแข่งขัน The 12th National Student Conference : The Power of Local Knowledge in Increasing Food Business Competitiveness จาก Soegijaranata Catholic University, Samrang Indonesia โดยมี ดร. อุศมา สุนทรนฤรังษี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมถ่ายภาพ เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources