คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2609200705
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ณ ห้องA52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชัวภาพ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources