แข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค ครั้งที่ 8 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2308201305-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
132 ภาพ
Other title(s)
The 8th Pre-Bio Olympic, Faculty of Biotechnology, Assumption University
Biotechnology and Food Technology Career in AEC, Faculty of Biotechnology, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค ครั้งที่ 8 พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง เส้นทางอาชีพด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการอาหารสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยคุณสุรเดช เอกปัญญาสกุล โดยมี ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง Hall of Fame อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources