Recent Submissions

 • Thumbnail

  พลิกโฉมสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์กับกระบวนการพัฒนาปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 

  ปิยะนันท์ สโรบล (2561)

  โลกในยุคการสื่อสารเทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ กระบวนการศึกษาพัฒนาปัญญาตามหลักอริยมรรคจึงมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลให้สังคมไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากการพัฒนาปัญญานี้ ส่งเสริมให้บุคคล รู้หลักในการคิด เข้าใจปัญหาแท้จริง มองปัญหาเป็น คิดเป็น และวางท่าทีได้ เหมาะสม ต่อบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จุดเริ่มต้น ของกระบวนการศึกษาทางปัญญาตามหลักอริยมรรคนี้ คือ การมีสัมมาทิฏฐิ การมีความคิดเห็น ความเชื่อที่ถูกต้อง และมองเห็นความเป็นไปของสิ่งหลายตา...
 • Thumbnail

  Teaching Business Chinese Translation to Thai Undergraduates: Problems, Difficulties and Implications 

  Ping, Xu (2015)

  This research aims to (1) identify common problems and potential difficulties Thai undergraduates faced when they practicing their translation skills from Thai to Chinese, (2) examine Thai students’ perceptions on their knowledge and skill; and (3) investigate Thai students’ feedback on Thai-Chinese translation teaching materials and teaching methods. Based on the literature review, a 20-item survey was designed. The questionnaire’s Cronbach’s Alpha reliability is .868 (>.70). At the first semester of academic year 2014, the survey was...
 • Thumbnail

  ‘River’ or ‘Liver’? Exploring the Intelligibility of Thai’s (Mis)pronunciation of English ‘r’ and ‘l’ 

  Nussara Wadsorn; Supakorn Panichkul (2014)

  The establishment of ASEAN Community has in recent years brought about a number of studies related to English as a Lingua Franca (ELF). Most studies address the issues of mutual intelligibility of English used among the speakers in the Region, and those who will need to communicate with them. Jenkins, in 2000, proposed the Lingua Franca Core (LFC), i.e., the pronunciation features that are crucial for intelligibility required for effective communication. Included among those features are the correct pronunciation of all consonants except /θ/ an...
 • Thumbnail

  Photojournalism: Journalistic Reality and Necessity 

  Kasbekar, Sushama (2016)

  Aylan Kurdi, a three year old Syrian boy’s image carried on the front pages of newspapers and magazines in September 2015 was enough to stop the world in its tracks. It embodied the ravages of the Syrian war which has made headlines in newspapers and in the mass media in the past few years. Photo journalism is “Journalism in which written copy is subordinate to pictorial presentation of news stories or in which a high proportion of pictorial presentation is used, is broadly news photography” according to Miriam Webster’s dictionary. News photog...
 • Thumbnail

  Examining Factors which Influence Repurchase Intention for Walk-in Customers at IKEA, Bangkok 

  Ramnath Srinath (2015)

  As customers come from different organizations, the behavior of customers to spend money and buy more is different so, their satisfaction and intention to purchase will be naturally different. This research has the objective to study and examine the variables that influence customer satisfaction towards repurchase intention of walk-in customers at IKEA, Bangkok in order to enhance customer satisfaction towards repurchase intentions in the store The sample of this research consisted of 395 respondents, who participated in the survey; data w...
 • Thumbnail

  Cultural Isolation as Depicted in Anita Desai's Bye-Bye Blackbird 

  Ramnath Srinath (2015)

  Anita Desai’s Bye-Bye Blackbird,published in 1971, is a story mainly concerned with cross cultural human relationships. Dev and Aditand Sarah the British wife of Aditare the three major characters representing two sections of life. Adit, has ankinship to the western ways of life, especially, England, while Dev living in England, shows his revulsion towards the ways of European life and particularly of England. Sarah, Adit’sEnglish wife, even though Western and first world by birth, is portrayed by Desai as being weak, meek and docile.Adit,...
 • Thumbnail

  Examining University Students’ Language Awareness of Metalinguistic Knowledge in the Thai Context 

  Sureepong Phothongsunan (2015)

  This study aimed to investigate Thai university students’ language awareness of metalinguistic knowledge of English, which focuses on learners’ ability to detect and give explanation for errors in English. A verbal protocol of learner introspection was used with 15 participants studying in the Business English Major in a Thai university. The specific investigation was on errors with verbs which encompass those of tense, aspect, and verb complementation. It was found that most participants identified mistakes inaccurately and in particular they ...
 • Thumbnail

  EFL Motivation through Vision: Role-plays, Narratives, Projects and Reading Tasks 

  Sureepong Phothongsunan (2016)

  This paper looks into some interactive, proposed ways in helping an EFL learner to develop an identity as an EFL learner in learning English to achieve language learning goals. First, vision theory is discussed, reflecting on the increased importance of envisioning oneself to create a self-image for the EFL learner in order to enable, acknowledge and enjoy his/her EFL identity. The second part presents the use of how conscious role-plays can make a difference in terms of shaping one identity. The next part supports the interlinking of image as ...
 • Thumbnail

  Thai University Academics' Challenges of Writing for Publication in English 

  Sureepong Phothongsunan (2016)

  This study examines challenges faced by Thai university lecturers with regards to publishing their academic works in English. 18 academics from two university settings in Thailand were involved in this investigation. The interviews were used to understand the lecturers’ perceptions of the issues in writing for scholarly publication in the English language. Particularly, the aim of the research sought to discover what hindrances Thai university academics experienced and how they handled them. In addition, their needs for successful publishing we...
 • Thumbnail

  Authorial Stances in Classroom Speeches: A Corpus-Based Study 

  Sarit Siribud (2016)

  Corpus-based studies have become increasingly popular among researchers in the field of linguistics and language studies, as they may shed light on language instruction and course designs (Conrad, 1999). Given this emphasis, a corpus-based analysis on stances (Hyland, 2005) in students’ classroom speeches has been employed. The analysis of a corpus of 104 undergraduate students’ speech transcriptions reveals that students employed authorial stances in their speeches. Such results, however, only suggest that these stances were used subcons...
 • Thumbnail

  Learners’ Attitudes towards Native and Non-native English Speaking Teachers in the EFL Context 

  Sureepong Phothongsunan (2016)

  This paper examines the attitudes of EFL learners towards native and non-native English speaking teachers in the EFL context by reviewing some research findings as reported by educators in the field of English language teaching. Three main sections are presented. The first section looks into learners’ attitudes towards EFL teachers. This is followed by a focus on how students’ attitudes are towards native and non-native English speaking teachers. The second part sheds light on qualities of native and non-native English teachers, which are...
 • Thumbnail

  Applying Active Listening Strategies in EFL: An Integrated Skill Approach 

  Sureepong Phothongsunan (2016)

  This paper addresses some active listening strategies which EFL learners can employ to facilitate, monitor and evaluate their own English listening skills. Listening today is classified as an interpretive process. The role of the listener as an active partaker in the listening process is thus emphasized. The paper sheds light on the impact that active listening may have on students’ overall language output, academic success, and enhanced performance on listening assessments with relevant, practical examples.
 • Thumbnail

  Stop scheme and cut losses 

  Srinath, Ram Nath (Bangkok Post, 2013-06-09)
 • Thumbnail

  มหึมาข้อมูล 

  Unknown author (MicroComputer Magazine, 2012-08-27)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Proud ponting leaves behind towering legacy 

  เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ (Bangkok Post, 2012-12-09)

 •