งานฉลองตรุษจีน ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0502201304
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
366 ภาพ
Other title(s)
Chinese New Year Celebration 2013, Faculty of Arts, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนเพือเศรษฐกิจและการค้า
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีึนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองตรุษจีน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พลาซ่า หลังอาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2556 โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources