สัมมนาวิชาการเรื่อง Research training workshop

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0202200804
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
33 ภาพ
Other title(s)
Research training workshop
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. ภาควิชาการศึกษาทั่วไป
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Research training workshop ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2551 ณ ห้อง C101 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources