งานฉลองตรุษจีน ประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2001200404
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
79 ภาพ
Other title(s)
Chinese New Year Celebration 2004, Faculty of Arts, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองตรุษจีน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ณ บริเวณลานหลังอาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2547 โดยมี ภราดาเลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources