ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2005200639
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
First Orientation Master of Science in Supply Chain Management (Batch 3), ABAC School of Management, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ ศรีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และอาจารย์ใหม่ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources