ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2105200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของคณะ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources