อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาจากโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3001201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการบัญชี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา พุทธพรหม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาจากโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา ประกวดการคัดลายมือหัวข้อ "ทศพิธราชธรรม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จากสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources