แข่งขัน Global challenge competition

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1503200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Global challenge competition
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขัน Global challenge competition เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ณ โรงละครชั้น 9 อาคารถกลพระเกียรติ สก. วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources