สัมมนาเรื่อง Effect of Iranian Mysticism on Southeast Asia

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0702200413
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
58 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน จัดสัมมนาเรื่อง Effect of Iranian Mysticism on Southeast Asia ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวปาฐกถานำ และพิธิกร โดย ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources