บรรยายพิเศษเรื่อง Staff Development

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0408200514
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Staff Development เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ณ ห้อง C81 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ.ดร.เมธี ปิลันธนานนท์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources