งาน MSM New Lecturer Program 12010

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1907201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
MSM New Lecturer Program 1/2010
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน MSM New Lecturer Program 1/2010 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources