ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตรนักเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2009200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตรนักเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources