นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1701201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
135 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นางสาวลลิษา งามเชวง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ "คนดี คิดดี สังคมดี" จาก พณฯ สุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources