อาเซียนและคุณค่าสากล

Published date
2564
Resource type
Publisher
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
25 หน้า
Other title(s)
ASEAN and Universal Values
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 12, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564), 41-65
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงวิธีการสะท้อนคุณค่าสากลซึ่งได้ประกาศโดยที่ประชุมสุดยอดสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติในเรื่องเกี่ยวกับตราสารและการปฏิบัติพื้นฐานของอาเซียน บทความได้นําเสนอกรอบแนวคิดและกรอบสถาบันพร้อมทั้งตัวอย่างของคุณนะค่าที่เน้นแนวทางสันติภาพในอาเซียนพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมสากลในอนาคตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
The article is dedicated to an analysis of the modalities of reflection of universal values proclaimed by the United Nations Millennium Summit in ASEAN’s fundamental instruments and practices. It presents the institutional and conceptual frameworks of this theme,some examples of peace-oriented values in ASEAN’s practices and concludes with a few suggestions concerning the further advancement of universal values at the regional and global levels.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources