ผู้บริหารจาก Principal Regional Office for Asia and the Pacific (PROAP) และ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-11-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
John De Graeve, President & Professor, Leuven Institute of Technology Leuven Teachers College และ Ginna G. Geal, Consultant, ACEID, Principal Regional Office for Asia and the Pacific (PROAP), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources