อบรมหลักสูตร Mini-MBA Business Management for Insurance

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0902200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini-MBA Business Management for Insurance เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources