งานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2549

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3011200606
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
63 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล โดยมี พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources