บรรยายพิเศษในโครงการ The Smart Successor 2014

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1303201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
The Smart Successor 2014, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษ ในโครงการ The Smart Successor 2014 เมื่่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้อง SC 0101 อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีศิษย์เก่า คุณวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources