ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2210201221
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด โดยมี ดร. จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources