สัมมนาวิชาการเรื่อง การจดสิทธิบัตรของอุตสาหกรรมไวน์ : กรณีศึกษาเชียงรายไวน์ เนอรี่

Published date
2545-10-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การจดสิทธิบัตรของอุตสาหกรรมไวน์ : กรณีศึกษาเชียงรายไวน์ เนอรี่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources