ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 วรรคหนึ่ง

Published date
2555
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
IS LA8000 ม171ป 2555
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
90 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Legal problems relative to liability exemption of the insurer under civil and commercail code section 879 first paragraph
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources