ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2557

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1705201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
41 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2557
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาใหม่ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources