โอกาสความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพในประเทศไทย

Published date
2014
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
1905-3193
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
13 หน้า
Other title(s)
Feasibility and technology of biofuel production in Thailand
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 p. 32-44
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuels) บทความวิชาการฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์พลังงานและการพัฒนาการผลิตพลังงานชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย รวมถึงโอกาสความเป็นและเทคโนโลยีได้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะการผลิตไบโอดีเซลจากมวลชีวภาพลิกโนเซลลูโลสที่ได้มาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทยและผลิตพลังงานจากกระบวนเมตาบอลิซึมของกรดไขมันในแบคทีเรีย ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
Nowadays, the energy demand in both industry and private sector is increasing every year. Most energy in the form of fossil fuels is imported. This review shows the overview of Thailand’s energy situation and potential to produce biofuel. This review also shows the feasibility and technology in production of biofuel from lignocelluloses biomass which is the agricultural waste in Thailand and the production of fatty acid by using microorganisms in order to reduce the import of fossil fuels from overseas.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections