ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0804200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
31 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา งานการเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Assoc. Prof. Dr. Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ QMIPs และนางสาวศยามล พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources