บรรยายพิเศษเรื่อง Success or Failure โดยคุณธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1706201302-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Success or Failure
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Success or Failure เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง SME 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ดารานักแสดง เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources