พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและสมัชชาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2551 แก่ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2551-09-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและสมัชชาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2551 แก่ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources