องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงรับรองผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1803201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
55 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงรับรองผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม John วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources