บริบทใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการปรับตัวในหลายด้านเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโลกไร้พรมแดน เครื่อมือไฮเทคโนโลยี ต่างเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อภาคการค้า การลงทุน ที่ต้องรับมือการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันที่รวมโลกเป็นหนึ่งเดียว

Published date
2010
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Manager 360 Weekly (Oct 25, 2010), c3
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources