คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2007201103
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง AR 0304 อาคาร Montfort del Rosario School of Architecture and Design วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources