วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

Published date
2560
Resource type
Publisher
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
2228-9526
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
17 หน้า
Other title(s)
Analysis on the New Land and Buildings Tax Bill
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารนิติศาสตร์ 8, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), 12-28
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
หลักการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนั้นโดยทั่วไปจะมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญคือบุคคลผู้ที่มีความมั่งคั่งมากกว่าควรที่จะมีภาระทางภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นหลักการที่เป็นยอมรับกันในทุกประเทศทั่วโลกในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันยังคงมีความล้าหลังและบกพร่อง ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาของกรณีดังกล่าว โดยต้องการจะออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อใช้แทนที่ ได้แก่ “ร่างพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญในหลายประการ เช่น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษี การยกเว้นและบรรเทาภาระภาษีและอัตราภาษี เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์สำคัญในการแก้ไขปัญหาของกฎหมายปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติที่เกิดขึ้นนั้นยังคงมีช่องว่างและจุดบกพร่องอยู่ในบางประการหากจะนำมาบังคับใช้ ประกอบกับยังคงมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่างๆต่อการมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้
The principle of efficient taxation is, in general, based on various social and economic factors. One of the most important factors is that wealthy people should be taxed more heavily than those with less income. Evidently, this taxation principle is accepted by all countries around the world. Meanwhile, the taxation of real estates in Thailand have been obsolete, and hence, led to the defective taxation under current circumstances. The current ineffectual taxation is not corresponding to the current social and economic situations in Thailand. As a consequence, an effort of the government to resolve such problem is to introduce the "Land and Buildings Tax Bill". Some key parts of the bill are different from those in the previous laws, such as Taxpayers, Taxable property, Exempting and alleviating of tax, Tax rates, etc. With these amendments, the new bill possesses a great potential to encounter some enforcing legal issues. In the present of some legal gaps and defects, the enactment of this bill may however lead to some risks, deficiency and various risk factors for the entry into force of this Bill.
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources