อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนและรางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2002201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรพจน์ ก้องธรนินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2555 และรางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทย จากงานวิจัยเรื่อง “The determinants of credit spread changes of investment grade corporate bonds in Thailand between June 2006 and February 2012 : an application of the regime switching model" ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 จากสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวอตินุช กุศลพลาเลิศ นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วิศรุต ปาริยะประเสริญ และดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอธิการบดี อาคาร เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources