อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1901201233
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี นายวิเชียร ประเสริฐ นักวิจัย เป็นวิทยากรอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources