สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2551

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2105200819
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
148 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2551 หัวข้อ "Back to the basic : teaching and learning" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งมีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน ในการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษโดย ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ในหัวข้อ "Teaching and learning experience" และ รศ. ดร. พรชุลี อชวอำรุง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "Teaching critical thinking" โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources