สัมมนาเรื่อง Get Ready for Professional Look บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0906200712
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Seminar in Personel Management: Get Ready for Professsional Look Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Get Ready for Professional Look เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550 ณ ห้องA72 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก ดร. จุฑามาศ วืศาลสิงห์และ ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources