บรรยายพิเศษเรื่อง Trade and Legal Issues in International Business

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1107200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Trade and Legal Issues in International Business
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Trade and Legal Issues in International Business โดย Mr. Dennis Hemsin, Director of Bangkok International Associates and Mr. Hamechok Singsomboon, Honorary Trade and Commerce Consulate Papua New Guinea เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources