หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552

Published date
2552
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
46 หน้า
Other title(s)
Graduate Diploma Program in Teaching Profession (Thai Program/eLearning Mode) New Program Second Semester, Academic Year 2009
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Assumption University. College of Internet Distance Education
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources